Επισκόπηση

Printer-friendly versionSend by email

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) διεξάγει έρευνα και αναπτύσσει τεχνολογίες στις περιοχές των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, των Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και του Διαδικτύου. Αποσκοπεί στην προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας στους τομείς ενδιαφέροντός του προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης.

Το Ινστιτούτο δίδει έμφαση τόσο στη μακροπρόθεσμη βασική έρευνα, όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα με την υλοποίηση στοχευμένων έργων έρευνας και τεχνολογίας. Παράλληλα, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση νέου ερευνητικού δυναμικού με την παροχή υποτροφιών σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο, καθώς και την απασχόλησή τους σε ερευνητικά έργα. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και στη γενικότερη διάχυσή τους στην οικονομία, στην κοινωνία και στον πολίτη.
Οι δραστηριότητες τεχνολογικής αριστείας του ΙΠ&Τ, συνοψίζονται κυρίως στους τομείς:

Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων

 • Τεχνολογίες σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ζητήματα σχετικά με το Διαδίκτυο του Μέλλοντος, το Διαδίκτυο Οντοτήτων και την ενεργειακή αποδοτικότητα δικτύων
 • Αξιολόγηση επίδοσης, διαχείριση πόρων, και παροχή ποιότητας υπηρεσίας (QoS)
 • Δικτυακή διανομή πολυμεσικού περιεχομένου και διασφάλιση της αντιληπτής ποιότητας υπηρεσιών (QoE)
 • Διαχείριση ετερογενών δικτύων, αποδοτική χρήση τηλεπικοινωνιακού φάσματος και διαχείριση κινητικότητας χρηστών
 • Ασύρματες ζεύξεις, έξυπνες κεραίες και αλληλεπίδραση κεραίας ασύρματων συσκευών και ανθρώπινου σώματος
 • Ευέλικτες επικοινωνιακές υπηρεσίες με χρήση τεχνολογιών εντοπισμού θέσης (LBS)

Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Απόκτηση, σύντηξη και διαχείριση γνώσης από πολυτροπικά μέσα (κείμενο, ήχο, εικόνα, video)
 • Αναγνώριση εγγράφων
 • Ανάλυση κοινωνικών δικτύων και κοινωνικού Ιστού
 • Αναγνώριση γεγονότων σε πολλαπλές ροές δεδομένων
 • Γνωσιακά συστήματα για φυσική και εξατομικευμένη επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
 • Εφαρμογές ευφυών συστημάτων στην βιο-πληροφορική, την υγεία, τον πολιτισμό, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη διαχείριση ενέργειας, την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

Για την επίτευξη των στόχων του, το Ινστιτούτο συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά έργα έρευνας και τεχνολογίας, πολλές φορές με συντονιστικό και καθοδηγητικό ρόλο, και αναπτύσσει συνεργασίες με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Διεθνείς Οργανισμούς, Εταιρίες Τεχνολογίας και Κοινωνικούς Φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα αξιοποιεί και κατοχυρώνει τα αποτελέσματα της έρευνας με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δημιουργία εταιριών έντασης γνώσης ή προωθεί τεχνολογικές συνεργασίες με εταιρίες. Επίσης συμμετέχει και οργανώνει επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια και εκθέσεις σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy