Lectures / Seminars

Ευθυγράμμιση προτάσεων φυσικής γλώσσας με εξαγωγή ομοιότητας λέξεων από γράφο συνωνύμων

Η ευθυγράμμιση προτάσεων φυσικής γλώσσας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσει κανείς να συνεχίσει στην εύρεση συνεπαγωγών και αντιθέσεων σε κείμενο. Στόχος της είναι, σε δύο κείμενα τα οποία βρίσκονται στην ίδια γλώσσα, να βρεθούν τα υποσύνολα των λέξεων που ταιριάζουν νοηματικά με απώτερο σκοπό να συμπεράνει κανείς αν δύο κείμενα πραγματεύονται το ίδιο θέμα.

Agents and Expectations

This work discusses the role that expectations have in agent reasoning, and focuses on previous work on modelling and monitoring expectations with a complex temporal structure, and its application to expectation monitoring in virtual worlds. It also presents a proposal for a new extension of this work by integrating it with the event calculus to simplify the definition of institutions with actions that create expectations.

A 3D Perception-based Robotic Manipulation System for Automated Truck Unloading

In this talk I will present an autonomous robotic manipulation system that uses 3D vision processing algorithms to locate and unload cardboard boxes from floor-loaded shipping containers or semi-truck trailers. A key novel aspect of this system is the proposed 3D box detection algorithm as well as multiple box manipulation (or gripping) strategies that can be intelligently determined on the fly right after the box has been detected.

Σημασιολογία για διαζευτικά λογικά προγράμματα

Στην ομιλία αυτή θα παρουσιάσω τα κύρια αποτελέσματα της διδακτορικής μου διατριβής. Θα δούμε μερικές διαφορετικές προσεγγίσεις ανάθεσης σημασιολογίας για τέσσερις γλώσσες λογικού προγραμματισμού. (Συμπεριλαμβάνονται μοντελοθεωρητικές και παιγνιοθεωρητικές
προσεγγίσεις.) Το επίκεντρο θα είναι η αντιμετώπιση διαζευκτικών προγραμμάτων, δηλ. προγραμμάτων στους κανόνες των οποίων εμφανίζονται διαζεύξεις σε θέση κεφαλής.

PREFiguRE: a Performance, Power, and Reliability Framework for Disk Drives

Low disk drive utilization suggests that placing the drive into a power saving mode during idle times may decrease power consumption. I will present PREFiguRE, a robust framework that aims at harvesting future idle intervals for power savings while meeting strict quality constraints.

Multi-granular Sliding Windows over Data Streams

Continuous queries over nonterminating data streams usually specify windows in order to obtain an evolving --yet bounded-- set of tuples and thus provide timely and incremental results. In this talk, we introduce a multi-level sliding window operator that concurrently spans overlapping time periods, essentially providing at each granularity a varying, but always finite portion of the most recent stream items. Taking advantage of its properties, we suggest a suitable data structure that can efficiently maintain tuples qualifying for each granular level.

Τεχνικές blocking για Ταυτοποίηση Οντοτήτων σε μεγάλη κλίμακα

Η Ταυτοποίηση Οντοτήτων αποτελεί μια θεμελιώδη διαδικασία για την ενοποίηση αλληλεπικαλυπτόμενων πηγών πληροφορίας. Εξαιτίας της τετραγωνικής της πολυπλοκότητας, πολλή έρευνα έχει επικεντρωθεί στην βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, έτσι ώστε να εφαρμόζεται σε σύνολα δεδομένων του Web, τα οποία είναι εγγενώς ογκώδη και εξαιρετικά ετερογενή. Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση για τη λύση αυτού του προβλήματος είναι η τεχνική του blocking, η οποία ομαδοποιεί όμοιες οντότητες σε blocks και περιορίζει τις συγκρίσεις ανάμεσα σε οντότητες που συμπίπτουν μέσα στα blocks.

Αναγνώριση Συμβάντων σε Απρόβλεπτα και Μερικώς Παρατηρήσιμα Περιβάλλοντα

Τα συμβολικά συστήματα αναγνώρισης γεγονότων έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε μία ποικιλία εφαρμογών. Τα συστήματα αυτά εξάγουν χρήσιμη πληροφορία υπό την μορφή γεγονότων, που δίνουν τη δυνατότητα σε ειδικούς, ή σε άλλα συστήματα, να παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται στην παρουσία γεγονότων σημαντικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο είναι πολύ συχνό σε μία τυπική εφαρμογή αναγνώρισης γεγονότων να παρουσιάζεται σημαντική αβεβαιότητα. Σε αυτή την διατριβή, εστιάζουμε στα προβλήματα που προκύπτουν από την παρουσία της αβεβαιότητας στην αναγνώριση γεγονότων.

Distributional Semantic Models for Affective Text Analysis and Grammar Induction

We present our recent work on language-agnostic algorithms for the construction of distributed semantic models (DSMs) using web-harvested corpora. A corpus is created from web document snippets and the relevant semantic similarity statistics are encoded in a semantic network. We propose the notion of semantic neighborhoods that are defined using co-occurrence or context similarity features. Three neighborhood-based similarity metrics are proposed, motivated by the hypotheses of attributional and maximum sense similarity.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το δωρεάν σεμινάριο 7 διαλέξεων που διοργάνωσε το Telecoms Lab - Net Media Lab με τίτλο «Εισαγωγή στα Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης των Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»

Location

N.C.S.R. "Demokritos" - Main Auditorium
Greece

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το δωρεάν σεμινάριο 7 διαλέξεων που διοργάνωσε το Telecoms Lab - Net Media Lab του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με τίτλο «Εισαγωγή στα Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης των Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» το οποίο πραγματοποιήθηκε σε 4 sessions το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες 09:30-13:30 και 14:30-18:30 αντίστοιχα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

Syndicate content

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy