• Εμπειρία στον προγραμματισμό σε Java/Python, εμπειρία στον προγραμματισμό για Android
  • Επεξεργασία ήχου, επεξεργασία φυσικής γλώσσας
  • Theodoros Giannakopoulos Konstantinos Stamatakis
  • tyiannak [at] gmail.com
  • The AI Lab

Το πρόβλημα

Η δυσαναγνωσία είναι μια μαθησιακή δυσκολία. Αναφέρεται σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη, που αν και παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα της τάξης τους παρουσιάζουν δυσκολίες στην αναγνωστική ικανότητα και έλλειψη κατανόησης των όσων έχουν διαβαστεί. Μελέτες δείχνουν πως η εγκεφαλική λειτουργία που ευθύνεται για την διαφορετική αντίληψη των πληροφοριών στον εγκέφαλο των παιδιών με δυσκολία στην ανάγνωση, επιδέχεται αλλαγή ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αναγνωστική τους ικανότητα.

Η πρόταση

Ανάπτυξη εφαρμογής για smartphone/tablet (android) μέσα από την οποία ο χρήστης θα διαβάζει κείμενα. Σκοπός της εφαρμογής είναι α) η βοήθεια προς τον ειδικό ώστε να κάνει καλύτερη διάγνωση τυχόν δυσκολιών στην ανάγνωση, αλλά και β) η βοήθεια προς τον αναγνώστη στην κατεύθυνση βελτίωσης της αναγνωστικής του ευχέρειας.

Α) Διάγνωση

Η εφαρμογή θα μπορεί να αξιολογεί εάν υφίσταται δυσκολία στην ανάγνωση, μέσα από μετρήσεις, όπως

  • μέτρηση χρόνου (πόσο αργός είναι ο ρυθμός ανάγνωσης κάποιου σε σύγκριση με τον μέσο όρο του φυσιολογικού πληθυσμού),
  • μέτρηση λαθών (θα ανιχνεύονται λάθη κατά την ανάγνωση – από απλές μετρήσεις όπως ο αριθμός/ποσοστό λέξεων που διαβάστηκαν λάθος, ως περισσότερο σύνθετες, όπως η αναγνώριση διαφορετικών τύπων αναγνωστικών λαθών, π.χ. αριθμός/ποσοστό παράλειψης φωνήματος, πρόσθεσης φωνήματος, αντικατάστασης φωνήματος, αντιστροφής φωνήματος, επανάληψη φωνήματος ή λέξης, πλήθος δισταγμών – συλλαβισμών, παρατονισμών, αυτοδιορθώσεων, κλπ.).
Β) Βοήθεια / Παρέμβαση

Κάποιος με δυσκολία στην ανάγνωση, που προσπαθεί να βελτιώσει την αναγνωστική του ευχέρεια, θέλει να μπορεί να παρακολουθεί την ατομική του πρόοδο. Η καταγραφή της προόδου ενισχύει σημαντικά το προσωπικό κίνητρο αυτο-βελτίωσης. Είτε θέλει κάποιος να εξασκηθεί ατομικά, είτε συμμετέχει σε πρόγραμμα παρέμβασης με τη βοήθεια ειδικού παιδαγωγού, η συστηματική καταγραφή των επιδόσεων και, κατά συνέπεια, η παρακολούθηση της προόδου του, μπορεί να αποδειχθεί μία πολύπλοκη διαδικασία. Η προτεινόμενη εφαρμογή σκοπό έχει να αυτοματοποιήσει την διαδικασία καταγραφής, να απλοποιήσει τη σύγκριση των μετρήσεων μέσω μεθόδων οπτικοποίησης (γραφικές παραστάσεις) και άρα να διευκολύνει σημαντικά την αξιολόγηση της προόδου στην ευχέρεια ανάγνωσης.

Τα κείμενα προτείνονται από την εφαρμογή – άρα θα είναι κείμενα γνωστά σε αυτήν. H ανάγνωση θα είναι εποπτευόμενη (supervised reading), δηλ. η εφαρμογή θα πρέπει να παρακολουθεί τον χρήστη, χρωματίζοντας π.χ. κάθε φορά τη συγκεκριμένη λέξη την οποία αυτός διαβάζει. Ένα καλό τέτοιο παράδειγμα έχουμε στο site http://www.readspeaker.com/, όπου αν δοκιμάσουμε την εφαρμογή μηχανικής ανάγνωσης ReadSpeaker, βλέπουμε κάθε λέξη να χρωματίζεται καθώς την διαβάζει η εφαρμογή. Στη δική μας περίπτωση θέλουμε το ανάποδο: η εφαρμογή να ακούει την ανθρώπινη φωνή και να χρωματίζει την κάθε λέξη την ώρα που αυτή εκφέρεται από τον αναγνώστη.

Άρα, θα πρόκειται για μία εφαρμογή με ένα κομμάτι STT (Speech To Text), αφού θα πρέπει να αναγνωρίσει την λέξη (ή το φώνημα) που εκφέρεται κάθε στιγμή από τον αναγνώστη και να κάνει match με την αντίστοιχη λέξη / φώνημα μέσα στο κείμενο.

Στόχος είναι η εφαρμογή να μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματα διαδικασίες, όπως

  • να υπολογίζει ρυθμό ανάγνωσης (words/min) για 1η, 2η και 3η ανάγνωση,
  • να μετράει αναγνωστικά λάθη (και ίσως να τα ομαδοποιεί σε κατηγορίες),
  • να οπτικοποιεί την πρόοδο του αναγνώστη σε κατανοητές γραφικές παραστάσεις.

Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσαναγνωσία, speech-to-text (stt).

Μετάβαση στο περιεχόμενο