Έως 13/2: Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για το έργο «Track and Know – Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas»

Printer-friendly versionSend by email

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Track and Know – Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas» (Ε-12206) – Grant Agreement No 780754, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Θέση 1
Μία (1) θέση έρευνας σε Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα σε Περιβάλλοντα Θορύβου.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Τεχνητή Νοημοσύνη.
• Ερευνητική εμπειρία σε Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και αναγνώριση γεγονότων από δεδομένα.
• Γνώσεις λογικού προγραμματισμού και μαθηματικής λογικής.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά Προσόντα
• Γνώσεις πιθανοτήτων και στατιστικής.

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2019-272 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Τμήματος Γραμματείας του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θεοδώρα Κατσαμώρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (ΙΠ&Τ), ο αριθμός της θέσης που ενδιαφέρει («1») και η περιγραφή της («Έρευνα σε Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα σε Περιβάλλοντα Θορύβου»), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2019-272) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («Track and Know – Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas»), ο κωδικός του έργου (Ε-12206) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Παλιούρας).

Deadline to apply or register: 
Wed, 13/02/2019

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy