Έως 16/1: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο REVEAL

Printer-friendly versionSend by email

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος "REVEAL-REVEALing hidden concepts in Social Media" (Ε-1834), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικής Έρευνας και Ανάπτυξης σε Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Διδακτορικό δίπλωμα σε Τεχνητή Νοημοσύνη
• Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία σε αναγνώριση γεγονότων από δεδομένα,
κατανεμημένα συστήματα και μαθηματική λογική
• Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης
• Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

• Γνώσεις λογικού προγραμματισμού

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16-1-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, το ακρωνύμιο του έργου (REVEAL), ο αριθμός του έργου (E-1834), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Γεώργιος Παλιούρας) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Deadline to apply or register: 
Fri, 16/01/2015

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy