Έως 06/06: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο Semagrow

Printer-friendly versionSend by email

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SemaGrow – Data intensive techniques to boost the real-time performance of global agricultural data infrastructures» (Ε-1762), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση Έρευνας σε ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος για εφαρμογές του Σημασιολογικού Ιστού.

Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών.
- Εμπειρία στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού
- Εμπειρία σε τεχνολογίες ανάπτυξης γραφικού περιβάλλοντος.
- Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού σε Java και C.
- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης.
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
- Εμπειρία στις τεχνολογίες ανάπτυξης γραφικού περιβάλοντος Graphical Modeling
Framework (GMF), Eclipse Modeling Framework (EMF), Graphical Editing Framework
(GEF).
- Εμπειρία στις τεχνολογίες βάσεων δεδομένων, και ιδιαίτερα στην PostgreSQL
- Εμπειρία στην χρήση της γραμμής εντολών και ειδικά σε περιβάλλον Linux και στην
χρήση του Git ή άλλου συστήματος code versioning.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 6-06-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου, το ακρωνύμιο του έργου (Semagrow), ο κωδικός του έργου (Ε1762), η θέση που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Βαγγέλης Καρκαλέτσης).

Deadline to apply or register: 
Fri, 06/06/2014

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy