Σχεδιασμός δικτύων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νησιά του Αιγαίου πελάγους

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, άριστη ικανότητα ανάπτυξης λογισμικού σε περιβάλλον Matlab και χρήση εργαλείων GIS.

Τα νησιά του Αιγαίου πελάγους παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες για την παραγωγή αιολικής, ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας. Ο τελικός στόχος σε αυτή την εργασία είναι ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση ενός αποδοτικού και οικονομικού δικτύου παραγωγής ενέργειας, που να καλύπτει αξιόπιστα τις ενεργειακές ανάγκες των εξεταζόμενων περιοχών. Το σχεδιαστικό πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς κάθε περιοχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές δυνατότητες παραγωγής ενέργειας, οι περιοχές μπορεί να βρίσκονται σε σημαντική απόσταση μεταξύ τους (άρα θα υπάρχουν από τη μεταφορά ενεργειακού φορτίου) κ.ά..
Η εργασία περιλαμβάνει ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ανάπτυξη μιας γενικευμένης αναπαράστασης του συστήματος, διαμόρφωση απλοποιημένων μοντέλων για τον υπολογισμό διαθεσιμότητας και κόστους του συστήματος, καθώς και σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο του σχετικού λογισμικού. Παράλληλα, πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση μετεωρολογικών, γεωλογικών και γεωγραφικών πληροφοριών, καθώς και της γεωγραφικής κατανομής των ενεργειακών απαιτήσεων. Εφόσον τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, η εργασία θα δημοσιευθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο.

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"