Μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες και πρακτικές ασκήσεις - προτεινόμενα θέματα του τομέα Ευφυών Συστημάτων

Συνολικός αριθμός θεμάτων: 64

  1. Μία από τις βασικές ιδιαιτερότητες της μίκρο και νανοτεχνολογίας είναι ο εξαιρετικά κρίσιμος ρόλος της επιφανειακής μορφολογίας των νανοδομών στη λειτουργία και απόδοση των διατάξεων που τις...
  2. Η εύρεση των χρηστών με την μεγαλύτερη επιρροή σε ένα κοινωνικό δίκτυο έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό με αλγορίθμους που εντοπίζουν τους «κεντρικότερους» χρήστες. Όμως οι σχετικοί αλγόριθμοι...
  3. Το πρόβλημα Η δυσαναγνωσία είναι μια μαθησιακή δυσκολία. Αναφέρεται σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη, που αν και παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα της τάξης τους παρουσιάζουν δυσκολίες στην...
  4. Ένα πολυδιάστατο κοινωνικό δίκτυο αποτελείται απο κόμβους και ακμές πολλών ειδών. Για παράδειγμα: διάφοροι χρήστες διαβάζουν άρθρα, τα οποία στη συνέχεια επισημειώνουν, σε αυτή την περίπτωση έχουμε...
  5. Μια πληθώρα δεδομένων μπορεί να αναπαρασταθεί ως γράφος (π.χ. κοινωνικά δίκτυα, γλωσσικές δομές, διασύνδεση ιστοτόπων). Η αναζήτηση, δεδομένου ενός γράφου, των εγγύτερων γειτόνων του μπορεί να είναι...
  6. Οι τεχνικές αλλαγής θέματος (topic change identification) βοηθούν στην εύρεση των διαφορετικών θεμάτων τα οποία εμφανίζονται μέσα σε ένα κείμενο. Η εν λόγω εύρεση είναι δυνατό να βασίζεται τόσο στην...
  7. Η διπλωματική αυτή αποσκοπεί στην μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα που αφορούν κατανεμημένη συλλογιστική για λογικές περιγραφών και στην υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος σε κατανεμημένο...
  8. Στην αναγνώριση γεγονότων από σήματα, με χρήση οντολογιών, η διαδικασία ξεκινά με την ανάλυση του σήματος. Σ’ αυτή τη φάση χρειάζεται να γίνει κατάτμηση του σήματος σε βασικές μονάδες και...
  9. Ο λογικός συμπερασμός εξάγει συμπεράσματα από τις σχέσεις ανάμεσα σε αντικείμενα και από τα αξιώματα που τις διέπουν. Από την άλλη, η ικανοποίηση περιορισμών εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τιμές...
  10. Ο Λογισμός Πράξης (Event Calculus) είναι μία ευρέως διαδεδομένη γλώσσα λογικού προγραμματισμού η οποία επιτρέπει την αναπαράσταση γεγονότων και των αποτελεσμάτων τους. Έχει χρησιμοποιηθεί για...

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy