Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος/έργου 12282 «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» ενδιαφέρεται για την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρείς (3) θέσεις συνεργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

Eιδικότητες των προσφερόμενων  θέσεων:

1η θέση: έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων με έμφαση στις δηλωτικές γλώσσες προγραμματισμού για τον ορισμό ροών επεξεργασίας’

2η & 3η θέση: ανάπτυξη συστήματος βασισμένου στις ροές επεξεργασίας