Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (ENIRISST)» (Ε-12306) με κωδικό ΟΠΣ: 5027930 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ).

 

Θέση 1 :  «Μία θέση συνεργάτη έρευνας με εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων για διεπαφές χρήστη (user interface)».