Το  Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 667η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Επιστήμη Δεδομένων”» (Ε-12172) – (Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών/634η συν. Δ.Σ. / 08-02-2019).

 

Θέση 1:   «Μία θέση για τη Διοικητική Υποστήριξη του ΔΠΜΣ στην ‘Επιστήμη Δεδομένων».