Το  Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 663η, προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης), διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Track and Know – Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas» (Ε-12206) – Grant Agreement No 780754.

Θέση 1: Μία (1) θέση «Έρευνας και Ανάπτυξης σε Πρόβλεψη Σύνθετων Γεγονότων από Δεδομένα».

Θέση 2: Μία (1) θέση «Έρευνας και Ανάπτυξης σε Μηχανική Μάθηση για Αναγνώριση Σύνθετων Γεγονότων από Δεδομένα».