Το  Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 663η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «INFORE – Interactive Extreme-Scale Analytics and Forecasting» (Ε-12294) – Grant Agreement No 825070.

 

Θέση 1:  Μία (1) θέση «Έρευνας και Ανάπτυξης σε Μηχανική Μάθηση για Αναγνώριση Σύνθετων Γεγονότων από Δεδομένα».