Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 671η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «ExtremeEarth – From Copernicus Big Data to Extreme Earth Analytics» (Ε-12293) – Grant Agreement No 825258.

ΘΕΣΗ 1  : Μία (1) θέση έρευνας και ανάπτυξης συστήματος συλλογής, διαχείρισης, και επεξεργασίας δεδομένων.