Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «P4-LUCAT – Personalized medicine for lung cancer treatment: using Big Data-driven approaches for decision support», (Ε-12370) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τεχνολογίας (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικής έρευνας και ανάπτυξης σε Μηχανική Μάθηση για βιοιατρικά κείμενα και δεδομένα.

Θέση 2 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικής έρευνας και ανάπτυξης σε Μηχανική Μάθηση για βιοιατρικά κείμενα και δεδομένα.