Το    Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «AI4COPERNICUS: Reinforcing the AI4EU Platform by Advancing Earth Observation Intelligence, Innovation and Adoption» (Ε-12447) – Grant Agreement No 101016798, προκηρύσσει την πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για θέματα κατάρτισης και διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας.

Θέση 2 : Μία (1) θέση υπευθύνου για την οργάνωση, ανάπτυξη και διαχείριση ενός δικτύου επικοινωνίας με εκπροσώπους της βιομηχανίας.

Θέση 3 : Μία (1) θέση Γραφίστα (Graphic Designer – Web Designer).

Θέση 4 : Μία (1) θέση για τη διαχειριστική και διοικητική υποστήριξη του έργου, καθώς και την αξιολόγηση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων.