Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 644η, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «DataStories» (GOOGLE IRELAND LIMITED) (Ε-12292).

Eιδικότητα της προσφερόμενης  θέσης:  «Software engineer για εργαλεία και υπηρεσίες Webanalytics».