Το  Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 669η, προκηρύσσει την πρόσληψη τριών (3) επιστημονικών συνεργατών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / «Ε-12431 «EUROCC: National Competence Centres in the framework of EuroHPC» (H2020-JTIEUROHPC- Grant Agreement No 951732).

Θέση 1 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για θέματα κατάρτισης και διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας.

Θέση 2 : Μία (1) θέση συνεργάτη αναφορικά με την προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.

Θέση 3 : Μία (1) θέση υπευθύνου για την οργάνωση, ανάπτυξη και διαχείριση ενός δικτύου επικοινωνίας με εκπροσώπους της βιομηχανίας.