Θέση 3 : Μία θέση “Συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών καινοτομίας”.