Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων / έργων με τίτλο «VAST – Values across Space and Time» (Ε-12436) – Grant Agreement No 101004949, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση βοηθού ερευνητή/τριας αρχαίας φιλοσοφίας με έμφαση στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία.