Το   Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων / έργων με τίτλο «VAST – Values across Space and Time» (Ε-12436) – Grant Agreement No 101004949, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου για τη Θέση 1 και ενός (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης για τις θέσεις 2 & 3.

Θέση 1: Μία θέση (1) έρευνας στον τομέα της φιλοσοφίας.

Θέση 2 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για θέματα κατάρτισης και διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας.

Θέση 3 : Μία (1) θέση με αντικείμενο τη διοικητική/διαχειριστική και οικονομική υποστήριξη του έργου, καθώς και τη διάχυση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο υλοποίησής του.