Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «D4Fly – Detecting Document frauD and iDentity on the fly» – Grant Agreement No 833704 (E-12328) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, για δέκα (10) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο έγγραφο.

Θέση 1 & 2: Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master στον υπολογιστικό σχεδιασμό
Θέση 3: Υποστήριξη γραφείου και οικονομικής διαχείρισης
Θέση 4: Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικός Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ/ΤΕΙ για την θέση του Junior C++ Developer
Θέση 5 & 6: Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master στην παραγωγή Animation.
Θέση 7: Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΕΙ.
Θέση 8: Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης.
Θέση 9: Data Scientist/Game Developer
Θέση 10: Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master σε ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακές τέχνες.