Το  Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «AI4COPERNICUS: Reinforcing the AI4EU Platform by Advancing Earth Observation Intelligence, Innovation and Adoption» (Ε-12447) – Grant Agreement No 101016798, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για έξι (6) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τις θέσεις 1 και 6, διάρκειας εννέα (4) μηνών για την θέση 3 και διάρκειας εννέα (9) μηνών για τις θέσεις 2, 4 και 5, με δυνατότητα παράτασης όλων των θέσεων έως τη λήξη του έργου.

Θέση 1: (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη έρευνας για τη διαχείριση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

Θέση 2: Μία (1) θέση έρευνας για θέματα ανοιχτών δεδομένων, προστασίας δεδομένων, ηθικής και θεσμικού πλαισίου στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Θέση 3: Μία (1) θέση έρευνας και ανάπτυξης για θέματα μοντελοποίησης δεδομένων και σημασιολογικής ανάλυσης.

Θέση 4: Μία (1) θέση για την Προώθηση, Διάχυση και Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

Θέση 5: Μία (1) θέση για το διαχειριστικό και οικονομικό συντονισμό του έργου, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Θέση 6: Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για θέματα κατάρτισης και διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας.