Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 666η, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου για τρείς (3) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας AHEDD» (Ε-12362)

Θέση 1 : Θέση «Μία (1) θέση Υπηρεσιών καινοτομίας σε έργα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών».