Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 666η, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου για πέντε (5) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «EU-Pri» (Ε-12417)

Θέση 1 : Θέση «Μία (1) θέση μεταδιδακτορικής έρευνας και ανάπτυξης αναφορικά με την εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη (citizenship education)».