Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «INFORE – Interactive Extreme-Scale Analytics and Forecasting» (Ε-12294) – Grant Agreement No 825070, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση έρευνας σε Αναγνώριση Σύνθετων Γεγονότων από Δεδομένα.