Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 682η, προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Μηχανική Μάθηση» (Ε-11513) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – 662η Συνεδρίαση ΔΣ / 10-04-2020.

Θέση 1 : Μία (1) θέση System Administrator.

Θέση 2 : Μία (1) θέση μεταπτυχιακής Έρευνας και Ανάπτυξης σε ανάλυση σύνθετων δικτύων.