Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 667η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «DICE – Artificial Intelligence Center of Excellence on Document Intelligence – Κέντρο Αριστείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στην Επεξεργασία Εγγράφων» (Ε-12337) (Δημόσιος και Ιδιωτικός Φορέας, Ερευνητικό/661ης συν.ΔΣ/19-03-2020).

Θέση 1 : «Μία (1) θέση συνεργάτη για τη διάχυση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.»