Έως 15/02: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο ''Τεχνολογία γνώσεων και λογισμικού"

Printer-friendly versionSend by email

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Tεχνολογία γνώσεων και λογισμικού» (ΕΕ10941) , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη , διάρκειας τριών (3) μηνών , ως εξής:

Μία (1) Θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στη θεματική περιοχή της «Τεχνολογίας Λογισμικού (Software engineering) και cloud system administration»

Διάρκεια Έργου : 3 μήνες. Δαπάνη: 2.500,00€

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή/και Τηλεπικοινωνιών, ή Ηλεκτρ. Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ, καθώς και εμπειρία σε :
• Ανάπτυξη κατανεμημένων συστημάτων λογισμικού, με χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως C++, python, Java, Ruby, etc (μέχρι 4 μόρια)

• Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η γνώση και εμπειρία σ’ ένα ή περισσότερα από:
- μοντέρνες αρχιτεκτονικές Service-oriented architectures (SOA) σε περιβάλλον cloud computing
- χρήση sockets, XML, Java RMI, Semantic technologies, RESTful APIs
- Τεχνολογίες βάσεων δεδομένων (MySQL, Mongo DB
- Πολύ καλή εμπειρία προγραμματισμού σε LINUX περιβάλλον
- Διασύνδεση και επικοινωνίας αισθητηρίων (RASPI, Arduino, Android)

• Διαχείριση και υποστήριξη CLOUD υποδομής καθώς και ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον CLOUD (3 μόρια)

• Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η γνώση και εμπειρία σε μία ή περισσότερες από τις τεχνολογίες:
- Linux (Debian / centos)
- KVM virtualization technologies
- OpenNebula / Openstack
- Knowledge of storage techs landscape (file systems clustering)
- OSI layer 2 networking

• Εμπειρία στην συμμετοχή έργων έρευνας και ανάπτυξης με σχετικό αντικείμενο (μέχρι 2 μόρια)
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μέχρι 1 μόριο)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-02-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_skeliit.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (Ι.Π. & Τ.), ο τίτλος του έργου (Τεχνολογία γνώσεων και λογισμικού), ο κωδικός του έργου (Ε-10941), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-231) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Deadline to apply or register: 
Mon, 15/02/2016

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy