Έως 15/09: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο BigDataEurope

Printer-friendly versionSend by email

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Big Data Europe – Integrating Big Data, Software and Communities for Addressing Europe’s Societal Challenges» (Ε-11907) το οποίο χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020, Coordination Support Action, Information and Communications Technologies (ICT) - Grant Agreement No 644564, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη , διάρκειας (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση έρευνας και ανάπτυξης για τη διάχυση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διαφήμιση και Επικοινωνία ή σε συναφές αντικείμενο.
• Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο.
• Προϋπηρεσία στις δημόσιες σχέσεις στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων και παραδοτέων για τη διάχυση και αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
• Προϋπηρεσία στη διοργάνωση και υποστήριξη δράσεων προώθησης και προβολής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (ημερίδες, συνέδρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις).
• Προϋπηρεσία στη διαχείριση ιστοσελίδων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικών κοινοτήτων στο πλαίσιο διάχυσης της παραγόμενης γνώσης, καθώς και τεκμηριωμένη εμπειρία στην προετοιμασία οπτικό-ακουστικού υλικού για πολυμεσικές παρουσιάσεις.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι 15-9-2016 (23:59) μέσω email με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2016-1723 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.iit.demokritos.gr/).

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (Ι.Π.Τ.), το ακρωνύμιο του έργου («BigDataEurope»), ο αριθμός του έργου (Ε-11907), o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Ευάγγελος Καρκαλέτσης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-1723) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Deadline to apply or register: 
Thu, 15/09/2016

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy