Έως 15/3: Τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών για το έργο "INFORE - Interactive Extreme-Scale Analytics and Forecastings"

Printer-friendly versionSend by email

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «INFORE - Interactive Extreme-Scale Analytics and Forecastings» (Ε-12294) – Grant Agreement No 825070, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Θέση 1
Μία (1) θέση «Έρευνας και Ανάπτυξης σε Στοχαστική Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα».
Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Πληροφορικής από ΑΕΙ ή Δίπλωμα Μηχανικού με αντίστοιχη ειδικότητα
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα πληροφορικής
• Ερευνητική εμπειρία σε μηχανική μάθηση
• Πολύ καλές γνώσεις συναρτησιακού προγραμματισμού
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Μία (1) θέση για μεταδιδακτορική έρευνα σε μηχανική μάθηση χρονικών λογικών για αναγνώριση γεγονότων.
Απαιτούμενα Προσόντα
• Μεταπτυχιακό σε Υπολογιστική Λογική
• Διδακτορικό σε μηχανική μάθηση
• Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού, ιδιαίτερα σε Java, Python και Scala
• Υπόβαθρο σε Λογικό Προγραμματισμό και συναφείς τεχνολογίες αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής
• Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θέση 3
Μία (1) θέση έρευνας σε Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα σε Περιβάλλοντα Θορύβου.
Απαιτούμενα Προσόντα
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Τεχνητή Νοημοσύνη
• Ερευνητική εμπειρία σε Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και αναγνώριση γεγονότων από δεδομένα
• Γνώσεις λογικού προγραμματισμού και μαθηματικής λογικής
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θέση 4
Μία (1) θέση μεταδιδακτορικής Έρευνας και Ανάπτυξης σε Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα.
Απαιτούμενα Προσόντα
• Διδακτορικό δίπλωμα σε Τεχνητή Νοημοσύνη
• Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία σε αναγνώριση γεγονότων από δεδομένα, κατανεμημένα συστήματα και μαθηματική λογική
• Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης
• Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητά Προσόντα
• Γνώσεις λογικού προγραμματισμού

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2019-559 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Τμήματος Γραμματείας του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θεοδώρα Κατσαμώρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (ΙΠ&Τ), ο αριθμός της θέσης που ενδιαφέρει («1» ή «2» ή «3» ή «4») και η περιγραφή της («Έρευνα και Ανάπτυξη σε Στοχαστική Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα» ή «Μεταδιδακτορική έρευνα σε μηχανική μάθηση χρονικών λογικών για αναγνώριση γεγονότων» ή «Έρευνα σε Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα σε Περιβάλλοντα Θορύβου» ή «Μεταδιδακτορική Έρευνα και Ανάπτυξη σε Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα»), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2019-559) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («INFORE - Interactive Extreme-Scale Analytics and Forecastings»), ο κωδικός του έργου (Ε-12294) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Παλιούρας).

Deadline to apply or register: 
Fri, 15/03/2019

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy