Έως 15/12: Πέντε (5) θέσεις συνεργατών - Παράταση Υποβολής Προτάσεων

Printer-friendly versionSend by email

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δίδεται παράταση στην με αριθμό 015/2014-9578/20-10-2014 εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών συνεργατών.

Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ορίζεται η Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 (15-12-2014).

Δείτε αναλυτικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος πιο κάτω στο αρχείο προκήρυξης.

Deadline to apply or register: 
Mon, 15/12/2014

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy