Έως 15/2: Πέντε (5) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών για το έργο «ExtremeEarth - From Copernicus Big Data to Extreme Earth Analytics»

Printer-friendly versionSend by email

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «ExtremeEarth-From Copernicus Big Data to Extreme Earth Analytics» (Ε-12293) – Grant Agreement No 825258, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
Θέση 1
Ένα Μεταδιδακτορικό Συνεργάτη για έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού και της διαχείρισης και επεξεργασίας μεγάλης κλίμακας δεδομένων
Απαιτούμενα Προσόντα
• Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών
• Διδακτορικός τίτλος
• Μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης και ειδικά σε συντονιστικούς ρόλους, καθώς και στη συγγραφή παραδοτέων ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης
• Μεγάλη ερευνητική και αναπτυξιακή εμπειρία στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού
• Μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών σημασιολογικής διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης Κλίμακας
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Ένα Μεταδιδακτορικό Συνεργάτη για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τη βελτιστοποίηση ερωτημάτων σε κατανεμημένα περιβάλλοντα
Απαιτούμενα Προσόντα
• Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών
• Διδακτορικός τίτλος
• Μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης καθώς και στη συγγραφή παραδοτέων ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης
• Ερευνητική και αναπτυξιακή εμπειρία στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού και στη βελτιστοποίηση ερωτημάτων σε κατανεμημένα περιβάλλοντα
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Θέση 3
Ένα Συνεργάτη για έρευνα και ανάπτυξη συστήματος συλλογής, διαχείρισης, και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης κλίμακας
Απαιτούμενα Προσόντα
• Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών
• Μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης καθώς και στη συγγραφή παραδοτέων ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης
• Μέγαλη εμπειρία στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού καθώς και στις τεχνολογίες Docker και Big Data
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση 4
Ένα Συνεργάτη για έρευνα και ανάπτυξη στην περιοχή των σημασιολογικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας
Απαιτούμενα Προσόντα
• Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών
• Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού
• Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων
• Εμπειρία στο συντονισμό εργασιών και πακέτων εργασιών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητά Προσόντα
• Σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στην περιοχή των τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού, σχεδιασμός και διαχείριση οντολογιών ή συναφών πεδίων

Θέση 5
Μία (1) θέση έρευνας και ανάπτυξης συστήματος συλλογής, διαχείρισης, και επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων
Απαιτούμενα Προσόντα
• Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πτυχίο
• Επιστήμης Υπολογιστών
• Γνώσεις προγραμματισμού, ειδικά σε Java και JavaScript
• Εξοικίωση με το Linux, την γραμμή εντολών, και εργαλεία προγραμματισμού όπως το maven και το git
Επιθυμητά Προσόντα
• Γνώσεις Scala
• Γνώσεις βάσεων δεδομένων

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2019-319 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Τμήματος Γραμματείας του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θεοδώρα Κατσαμώρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (ΙΠ&Τ), οι αριθμοί της/ων θέσης/εων που ενδιαφέρει/ουν («1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5»), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2019-319) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («ExtremeEarth - From Copernicus Big Data to Extreme Earth Analytics»), ο κωδικός του έργου (Ε-12293) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Ευάγγελος Καρκαλέτσης).

Deadline to apply or register: 
Fri, 15/02/2019

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy