Έως 28/11: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο Μηχανική Μάθηση

Printer-friendly versionSend by email

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος "Μηχανική Μάθηση" (Ε-1513), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση System Administrator

Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή από τμήμα Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ.
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Πολύ καλή γνώση στα κάτωθι:

Λειτουργικά:
- Ubuntu/Debian
- Windows Server

CMS & Server software: Drupal / Wordpress / Joomla
Administration Tasks:backup policies and processes
Services: Databases (MySQL, MS SQL, PostGreSQL, MongoDB)

Επιθυμητά προσόντα:
Γνώση στα κάτωθι:
Λειτουργικά: FreeBSD

CMS & Server software:
- firewall (IP Tables or equivalent)
- SquirrelMail or Horde
- Server admin and reporting software

Administration Tasks:
- software RAID Setup
- network storage (iSCSI or similar)

Services
- Git / Subversion repository setup
- Cloud hosting (e.g. Eucalyptus)
- Map-reduce computing and storage (e.g. Hadoop-based)
- DNS setup
- Distributed agent platforms (e.g. JADE)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, το ακρωνύμιο του έργου (Μηχανική Μάθηση), ο αριθμός του έργου (E-1513), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Γεώργιος Παλιούρας) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Deadline to apply or register: 
Fri, 28/11/2014

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy