Έως 16/1: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο Μηχανική Μάθηση

Printer-friendly versionSend by email

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος "Μηχανική Μάθηση" (Ε-1513), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση Έρευνας και ανάπτυξης στη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών προσωποποίησης

Απαιτούμενα προσόντα:

• Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
• Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
• Εμπειρία σε εφαρμογές προσωποποίησης και μοντελοποίησης χρήστη ( user modeling )
• Εμπειρία σε τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, γλώσσα προγραμματισμού Java, REST
APIs, JQuery Framework, CSS, HTML, no-SQL databases.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:
• Γνώση για παραμετροποίηση Tomcat Server
• Εμπειρία σε έργα ανοιχτού κώδικα και αντίστοιχες ροές συνεργατικής συνεισφοράς (π.χ.,
github workflows).
• Προϋπηρεσία σε διαχείριση ομάδων έργων (Project team management )

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16-1-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, το ακρωνύμιο του έργου (Μηχανική Μάθηση), ο αριθμός του έργου (E-1513), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Γεώργιος Παλιούρας) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Deadline to apply or register: 
Fri, 16/01/2015

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy