Έως 04/02: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο OpJ

Printer-friendly versionSend by email

Tο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού (SKEL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «OpJ – Open Journalism» (Ε-12184) – GOOGLE IRELAND LIMITED, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρoτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δύο (2) μηνών, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Μία (1) θέση έρευνας και ανάπτυξης σε Ανάλυση και Σημασιολογική Επεξεργασία Ανοιχτών Συνδεδεμένων Δεδομένων, τα οποία σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Πληροφορική Επιστήμη
• Γνώση PHP, XML, CouchDB, RDF, RDFS, OWL, SPARQL, Javascript και JSON
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε έργα σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
Θα αξιολογηθεί επίσης η γνώση των παρακάτω τεχνολογιών:
• Semantic Web Frameworks: Jena και Virtuoso
• Triplestores: Virtuoso
• Services: Restful web services και SPARQL End Points
• Ontology development environments: Protégé
• Scalable Architectures: distributed cache management, distributed architectures, noSQL, Linked Data
• Metadata manipulation & scripting languages: Java και PHP
• Search platform: Apache SOLR και Lucene
• Database: Apache CouchDB, MySQL, Oracle
• Cloud Service: GRNET Cyclades
• Concurrent Versions System: GitHub
• Issue Tracking Systems: JIRA
και:
• η επιτυχής ολοκλήρωση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (πχ Coursera)
• η ανάπτυξη και ανοιχτή διάθεση λογισμικού σε online αποθετήρια (πχ Github)

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018 (23:59) μέσω mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2018-114 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θεοδώρα Κατσαμώρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), η περιγραφή της θέσης που ενδιαφέρει («έρευνας και ανάπτυξης σε Ανάλυση και Σημασιολογική Επεξεργασία Ανοιχτών Συνδεδεμένων Δεδομένων, τα οποία σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα»), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2018-114) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («OpJ – Open Journalism»), ο κωδικός του έργου (Ε-12184) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Ευάγγελος Καρκαλέτσης).

Deadline to apply or register: 
Sun, 04/02/2018

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy