Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (administrative assistant) στο SKEL

Printer-friendly versionSend by email

Το Eργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, η/ο οποία/ος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης. Τα προσόντα προσδιορίζονται παρακάτω:

  • Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε θέση διοικητικής υποστήριξης ή ανάλογης θέσης
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής (προφορική και γραπτή)
  • Πολύ καλή γνώση στο χειρισμό εφαρμογών του MS Office (word, excel κ.λ.π.)
  • Καλή γνώση τεχνολογιών web
  • Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση, πτυχίο ΑΕΙ & αγγλικής γλώσσας) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο μέχρι τις 30/09/2013: gram_skel@iit.demokritos.gr (Χριστιάνα Αρμενιάκου).

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών θα κληθούν σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.iit.demokritos.gr/).

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Deadline to apply or register: 
Mon, 30/09/2013

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy