Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: "Μέθοδος διαχείρισης δικτύων διασυνδεδεμένων αντικειμένων"

in
Printer-friendly versionSend by email

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) απένειμε το ακόλουθο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ):

Ν.Δημητρίου, Κ.Κοντοβασίλης, Κ.Σπυρόπουλος, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», "Μέθοδος διαχείρισης δικτύων διασυνδεδεμένων αντικειμένων", Αριθμός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ΟΒΙ 1008939 - 31/01/2017

Περίληψη

Μέθοδος διαχείρισης που επιτρέπει την αναµόρφωση δικτύων διασυνδεδεµένων αντικειµένων στο πλαίσιο του Internet of Things, µε βάση συµπεράσµατα, που προκύπτουν από την επεξεργασία των πληροφοριών, που συλλέγονται από τα
αντικείµενα. Η αναµόρφωση αφορά την επιλογή αντικειµένων, που αποστέλλουν πληροφορίες, το είδος των µεταξύ τους δικτυακών ζεύξεων, τις δικτυακές τοπολογίες, το είδος και τις προδιαγραφές της πληροφορίας, που τα αντικείµενα
συλλέγουν και τις θέσεις των κινητών αντικειµένων. Κάθε αντικείµενο εξυπηρετεί αυτόνοµα διάφορες εφαρµογές επεξεργασίας πληροφοριών και συµµετέχει σε διάφορα υποδίκτυα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πληροφοριών, που
απαιτούνται από την εκάστοτε εφαρµογή. Η µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί ιδίως στην πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών δασικών εκτάσεων, που απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση διαφόρων σηµείων για την ανίχνευση εστιών πυρκαγιάς και την έγκαιρη αντιµετώπισή τους και για το συντονισµό διασωστών, όπως, επίσης, και στην επιτήρηση περιοχών και κτιριακών εγκαταστάσεων για την προστασία τους από ενδεχόµενα παραβίασης ασφαλείας τους και µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου σε αυτές.

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy