Έως 30/03: Δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών για το έργο DARE

Printer-friendly versionSend by email

Tο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού (SKEL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «DARE: Delivering Agile Research Excellence on European e-Infrastructures» (E-12191) – Grant Agreement No 777413, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρoτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

1η Θέση
Μία (1) θέση έρευνας και ανάπτυξης σε dockerized υποδομές κατανεμημένης αποθήκευσης και επεξεργασίας επιστημονικών δεδομένων.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
• Μεγάλη αναπτυξιακή εμπειρία σε τεχνολογίες διαχείρησης επιστημονικών δεδομένων με έμφαση στο Common Data Model (CDM) και στις τεχνολογίες κατανεμημένης αποθήκευσης και επεξεργασίας (Big Data)
• Εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση dockerized υποδομών
• Μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης και στην συγγραφή παραδοτέων ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης
• Μεγάλη εμπειρία στην χρήση της γραμμής εντολών σε περιβάλλον Linux και στην χρήση συστημάτων code versioning και ειδικά του Git
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:
• Εμπειρία διαχείρισης Git repository και εμπειρία στον ορισμό και εφαρμογή πολύπλοκων πολιτικών branching και merging σε repositories με πολλαπλούς χρήστες και κλάδους.

2η Θέση
Μία (1) θέση σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Νομικής
• Εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων
• Εμπειρία σε θέματα ανοιχτών αδειών, ανοιχτών δεδομένων
• Προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα
• Προϋπηρεσία σε εισηγήσεις εκπαιδευτικών σεμιναρίων
• Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 (23:59) μέσω mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2018-849 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θεοδώρα Κατσαμώρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), η περιγραφή της θέσης που ενδιαφέρει/ουν (1 ή 2), ο αριθμός πρωτοκόλλου(015/2018-849) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («DARE: Delivering Agile Research Excellence on European e-Infrastructures»),), ο κωδικός του έργου (Ε-12191) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Ευάγγελος Καρκαλέτσης).

Deadline to apply or register: 
Fri, 30/03/2018

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy