Έως 30/03: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο IASIS

Printer-friendly versionSend by email

Tο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού (SKEL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «IASIS - Integration and analysis of heterogeneous big data for precision medicine and suggested treatments for different types of patients» (E-12153), Grant Agreement No 727658, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρoτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας εννέα (9) μηνών με δυνατότητα παράτασης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Μία (1) θέση ανάπτυξης ερευνητικών πρωτοτύπων (research developer).

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
• Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.
• Ερευνητική εμπειρία σε μηχανική μάθηση και ανάλυση κειμένου (text mining).
• Πολύ καλή γνώση:
o Python
o Mongo DB
o Ontology technologies (e.g., OBO, RDFS).
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
• Εμπειρία σε ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων.

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 (23:59) μέσω mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2018-851 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr

Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θεοδώρα Κατσαμώρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), η περιγραφή της θέσης που ενδιαφέρει («εξωτερικού συνεργάτη για ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοτύπων (research developer»), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2018-851) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («IASIS – Integration and analysis of heterogeneous big data for precision medicine and suggested treatments for different types of patients»), ο κωδικός του έργου (Ε-12153) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Παλιούρας).

Deadline to apply or register: 
Fri, 30/03/2018

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy