Έως 30/03: Τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών για το έργο BigMedilytics

Printer-friendly versionSend by email

Tο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού (SKEL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «BigMedilytics – Big Data for Medical Analytics» (E-12205) – Grant Agreement No 780495, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρoτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

1η Θέση
Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικής έρευνας και ανάπτυξης σε Μηχανική Μάθηση για βιοιατρικά κείμενα και δεδομένα.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Διδακτορικό δίπλωμα σε Μηχανική Μάθηση.
• Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία στην περιοχή της μηχανικής μάθησης και επεξεργασία φυσικής γλώσσας.
• Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία σε ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων.
• Εμπειρία στην υλοποίηση και συντονισμό Ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης.
• Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

2η Θέση
Μία (1) θέση μεταπτυχιακής Έρευνας και Ανάπτυξης σε ανάλυση σύνθετων δικτύων.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Mεταπτυχιακό στην πληροφορική.
• Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.
• Εμπειρία στην περιοχή της ανάλυσης σύνθετων δικτύων.
• Πολύ καλή γνώση:
o Python
o Docker
o MongoDB
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3η Θέση
Μία (1) θέση υποστήριξης σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών και διάχυσης αποτελεσμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης.
• Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών.
• Εμπειρία σε ανάλυση απαιτήσεων χρηστών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας & ανάπτυξης.
• Εμπειρία σε ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων έρευνας & ανάπτυξης.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
• Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 (23:59) μέσω mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2018-852 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μαριάνα Μαρκουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:markouli@iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), η περιγραφή της θέσης που ενδιαφέρει/ουν (1 ή 2 ή 3), ο αριθμός πρωτοκόλλου(015/2018-852) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («BigMedilytics – Big Data for Medical Analytics»),, ο κωδικός του έργου (Ε-12205) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γιώργος Παλιούρας).

Deadline to apply or register: 
Fri, 30/03/2018

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy