Έως 9/1/2015: Πέντε (5) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών