Μελετώντας τις νοητικές λειτουργίες: Πειραματικές και υπολογιστικές προσεγγίσεις