ΑΠOΛΛΩΝΙΣ - Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία.

Printer-friendly versionSend by email
Name: 
Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία.
Acronym: 
ΑΠOΛΛΩΝΙΣ

Το υποέργο αφορά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του clarin:el μέσω της επικαιροποίησης/αναβάθμισης των υπαρχόντων εργαλείων και των υπηρεσιών που έχουν ενταχθεί από το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΕΚΕΦΕ-Δ), και μέσω του εμπλουτισμού του clarin:el με νέους γλωσσικούς πόρους, υπηρεσίες και πιλοτικές εφαρμογές. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα και τις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από το ΕΚΕΦΕ-Δ σε μια σειρά από ερευνητικά έργα, όπως το «Εθνική Ερευνητική Υποδομή CLARIN EL», το «SentIMAGi», το «YourDataStories»
και το «BigDataEurope», το ΕΚΕΦΕ-Δ θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

• Θα παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη για την λειτουργία των υπηρεσιών του clarin:el σχετικά με την εφαρμογή των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας που έχουν ενταχθεί από το ΕΚΕΦΕ-Δ σε γλωσσικούς πόρους. Τα εργαλεία αυτά θα επικαιροποιηθούν και θα αναβαθμιστεί η διεπαφή των εργαλείων με τις υπηρεσίες επισημείωσης πόρων.
• Θα αναβαθμιστούν τα εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας που έχουν ενταχθεί από το ΕΚΕΦΕ-Δ, και θα προστεθούν νέα αν αυτό απαιτηθεί, έχοντας σαν στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από το ΕΚΕΦΕ-Δ.
• Θα διοργανωθούν δράσεις διάχυσης και εκπαίδευσης στη χρήση και αξιοποίηση υποδομών Γλωσσικών Πόρων και Υπηρεσιών, καθώς και δράσεις επίδειξης πρωτοτύπων και εφαρμογών, με στόχο τόσο την διάχυση και εκπαίδευση, όσο και την συλλογή απαιτήσεων για την εξέλιξη/βελτίωση των υπηρεσιών και εφαρμογών που θα υλοποιηθούν από το ΕΚΕΦΕ-Δ.
• Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες οπτικοποίησης και χειρωνακτικής συνεργατικής επισημείωσης γλωσσικής πληροφορίας, καθώς και οι απαιτούμενες γραφικές διεπαφές.
• Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες αρχειοθέτησης και αναζήτησης στο υλικό που θα αρχειοθετηθεί, μέσω κατάλληλων γραφικών διεπαφών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του υποέργου.
• Θα αναπτυχθούν πιλοτικές εφαρμογές αξιοποίησης ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, αξιοποιώντας τεχνογνωσία και τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί από το ΕΚΕΦΕ-Δ στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραμμάτων (χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ), τα «YourDataStories» και «BigDataEurope» (πιλότος για τις κοινωνικές επιστήμες).
• Τέλος, θα εμπλουτιστεί το αποθετήριο γλωσσικών πόρων του ΕΚΕΦΕ-Δ.

Programme: 
NSRF / ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Dates
Start to End date: 
01/01/2017 - 31/12/2019
Duration: 
36 months
Dissemination
Financial Info
Project contract: 
Κωδικός ΟΠΣ (MISS) 5002738
GEL code: 
12189
Total budget: 
€4000000
NCSR budget: 
€240000

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy