Σύστημα ενημέρωσης και ανάλυσης δικτύου βιβλιογραφικών αναφορών από τον Ιστό με τεχνικές εξαγωγής πληροφορίας και ταιριάσματος όμοιων εγγραφών

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού, κατά προτίμηση σε Java και διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις μηχανικής μάθησης ή/και γλωσσικής τεχνολογίας ή/και διαδικτυακού προγραμματισμού.

Τα κοινωνικά δίκτυα (social networks) είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές για την εξαγωγή πληροφορίας και την εξόρυξη γνώσης. Το δίκτυο των βιβλιογραφικών αναφορών είναι ένα τυπικό παράδειγμα κοινωνικού δικτύου με ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Στο εργαστήριο έχει αναπτυχθεί σύστημα ενημέρωσης ενός τέτοιου δικτύου με εξαγωγή πληροφορίας από το διαδίκτυο. Στόχος της εργασίας είναι η βελτίωση και επέκταση του συστήματος με νέες μεθόδους εξαγωγής πληροφορίας και ανάλυσης του δικτύου που προκύπτει. Η εξαγωγή πληροφορίας εφαρμόζεται στα αποτελέσματα γνωστών βιβλιογραφικών βάσεων, καθώς και μηχανών αναζήτησης. Η ανάλυση του κοινωνικού δικτύου γίνεται με μεθόδους εξόρυξης γνώσης. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία παίζει το ταίριασμα όμοιων εγγραφών (record linkage), που ανακτώνται από διαφορετικές πηγές.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy