Ανάπτυξη συντακτικού αναλυτή γραμματικών ανεξάρτητων από συμφραζόμενα (context-free grammars), σε συνδυασμό με μεθόδους μάθησης τέτοιων γραμματικών

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού, κατά προτίμηση σε C/C++, Tcl.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις μηχανικής μάθησης ή/και γλωσσικής τεχνολογίας.

Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει έναν αλγόριθμο επαγωγικής εξαγωγής γραμματικών ανεξάρτητων από συμφραζόμενα. Κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου αυτού σε διάφορα προβλήματα, προκύπτουν σημαντικές δυσκολίες εξαιτίας της ακαταλληλότητας των υπαρχόντων συντακτικών αναλυτών ή/και της υπολογιστικής τους πολυπλοκότητας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός συντακτικού αναλυτή προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μεθόδων μάθησης γραμματικών και ο συνδυασμός των δύο μεθόδων σε ένα κοινό σύστημα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί σε εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που μελετώνται στο εργαστήριο.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy