Χαρακτηρισμός ακμών σε κοινωνικά δίκτυα

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού σε Java ή Matlab.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις μηχανικής μάθησης.

Σε κοινωνικά δίκτυα του είδους facebook, twitter κτλ., η φύση των συνδέσμων μεταξύ των μελών τους είναι τις περισσότερες φορές αδιευκρίνηστη. Για παράδειγμα, δεν είναι γνωστό αν δύο άτομα-κόμβοι που συνδέονται είναι φίλοι, συνεργάτες, ή βρίσκονται σε σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου. Όμως αυτή η πληροφορία θα ήταν καθοριστικής σημασίας σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης. Συνήθως τα μέλη ενός κοινωνικού δικτύου δεν χαρακτηρίζουν ρητά κάθε ακμή ή χαρακτηρίζουν μόνο ένα υποσύνολο τους αν το επιτρέπει η δομή του δικτύου. Οπότε τίθεται το θέμα του αυτόματου χαρακτηρισμού τους. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν, μεταξύ των άλλων, να χρησιμοποιηθούν τεχνικές ημιεπιβλεπόμενης μάθησης. Το δεδομένα τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης της εργασίας προέρχονται από δίκτυα συγγραφέων άρθρων, το σύνολο email της Enron κ.α.

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"