Σύγκριση κειμένων με χρήση γράφων εγγύτητας και εξαγωγής πληροφορίας

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού (Java)
Qualifications Desired: 
Γνώσεις εξαγωγής πληροφορίας (Information Extraction), Γνώσεις πράξεων γράφων

Η εξαγωγή πληροφορίας (information extraction) φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως εργαλείο υποστήριξης άλλων διαδικασιών ανάλυσης κειμένων (π.χ. εξαγωγή περιλήψεων, κατηγοριοποίηση κειμένων). Σκοπός της εργασίας είναι να συνδυαστούν μέθοδοι εξόρυξης πληροφορίας με μία καινοτομική αναπαράσταση - γράφοι εγγύτητας - που επιτρέπει το συνδυασμό δομημένης (π.χ. αποτέλεσμα αναγνώρισης οντοτήτων) και μη δομημένης πληροφορίας (απλό κείμενο) για τους σκοπούς εργασίιών όπως: κατηγοριοποίηση κειμένων, αξιολόγηση περιλήψεων, εξόρυξη γνώμης (opinion mining).

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy