Σύντηξη (fusion) δορυφορικών εικόνων

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων και ΓΣΠ.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις προγραμματισμού MATLAB.

Η σύντηξη εικόνων αφορά τη χρήση κατάλληλων τεχνικών για τη δημιουργία συνθετικών, βελτιωμένων, εικόνων. Στην εργασία αυτή θα μελετηθούν τεχνικές σύντηξης δορυφορικών εικόνων MERIS ENVISAT και LANDSAT με στόχο την χωρική, φασματική και χρονική (επαναληψιμότητα) βελτίωση του αποτελέσματος. Παράλληλα θα εξεταστού/ ορισθούν ποσοτικά κριτήρια εκτίμησης της χωρικής και φασματικής βελτίωσης της παραγόμενης εικόνας και ανάλογα με τη σκοπιμότητα το πεδίο εφαρμογής (κάλυψη Γης, χρήσεις Γης, παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών λιμνών).

Administration
Supervisor: 

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy