Ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος Λογισμού Πράξης (Event Calculus)

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού Java.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού.

Ο Λογισμός Πράξης (Event Calculus) είναι ένας ευρέως διαδεδομένος φορμαλισμός ο οποίος επιτρέπει την αναπαράσταση γεγονότων και των αποτελεσμάτων τους. Έχει χρησιμοποιηθεί για αναπαράσταση και συμπερασμό σε πάρα πολλές εφαρμογές, όπως η ανάπτυξη πολυ-πρακτορικών συστημάτων, ιατρικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων αναγνώρισης γεγονότων απο δεδομένα. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα υλοποιηθεί ενα γραφικό περιβάλλον το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη που δεν γνωρίζει το συντακτικό του Λογισμού Πράξης να αναπτύξει μία βάση γνώσης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Murray Shanahan: The Event Calculus Explained. Artificial Intelligence Today: 409-430, 1999. http://www.doc.ic.ac.uk/~mpsha/ECExplained.pdf

P. Karampiperis, G. Mouchakis, G. Paliouras,V. Karkaletsis, "ER Designer Toolkit: A Graphical Event Definition Authoring Tool", in Proc. of 4th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA) , Crete, Greece, 25-27 May 2011. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2141663

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy